Statut

STATUT
PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ
W RZESZOWIEUchwalony przez Radę Pedagogiczną 23 stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie, zwana dalej „Biblioteką” jest publiczną placówką oświatową.

 

§ 2


Siedzibą Biblioteki jest budynek przy ulicy Gałęzowskiego 4 w Rzeszowie.
Filie Biblioteki noszą nazwy: 

 1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Dębicy; 
 2. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Kolbuszowej; 
 3. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Leżajsku; 
 4. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Łańcucie; 
 5. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu; 
 6. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Sędziszowie Młp.; 
 7. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Strzyżowie;
Nazwa jest używana przez Bibliotekę i filie na tablicach informacyjnych, dokumentach i pieczęciach w pełnym brzmieniu.

 

§ 3


Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

§ 4


Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

 

§ 5


Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności obszar województwa podkarpackiego jako miejsca stałego zamieszkania lub studiów swoich użytkowników, w tym:

 1. obszar województwa podkarpackiego w stosunku do nauczycieli zamieszkujących obszar województwa podkarpackiego;
 2. studentów zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, a studiujących na uczelniach całego kraju;
 3. studentów studiujących na uczelniach znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego;
 4. innych użytkowników zamieszkałych na obszarze woj. podkarpackiego:
a) uczniów klas maturalnych,

b) uczniów szkół ponadgimnazjalnych biorących udział w olimpiadach przedmiotowych,
c) innych nauczycieli i wychowawców zatrudnionych poza resortem edukacji, kuratorów sądowych, pracowników kultury, pracowników administracji państwowej i samorządowej.

 

§ 6


Biblioteka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z późn.zm.);
3) rozporządzenia MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.Nr 89, poz. 824);
4) niniejszego statutu.

 

CELE I ZADANIA
§ 7


1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z filiami prowadzi działalność służącą potrzebom oświaty i wychowania, w szczególności wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
2. Celem Biblioteki jest podnoszenie jakości usług poprzez kompleksową automatyzację procesów bibliotecznych i wykorzystanie w szerokim zakresie nowoczesnych technologii w dążeniu do społeczeństwa informacyjnego.
3. Dąży do tego, aby stawać się nowoczesnym centrum kształcenia i studiowania.

 

§ 8


1. Do zadań Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
2) badanie potrzeb i oczekiwań środowiska edukacyjnego;
3) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;
4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
5) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, współpraca z doradcą metodycznym;
6) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i rozwoju zawodowego;
7) wspieranie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
8) organizowanie form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;
9) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, szczególnie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich;
10) współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w środowisku oświato- wym i lokalnym na rzecz upowszechniania najnowszych źródeł informacji.

 

§ 9


1. Biblioteka współpracuje w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz z innymi bibliotekami poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie praktyk studenckich w zakresie bibliotekoznawstwa na podstawie odrębnych przepisów;
2) prowadzenie szkolenia uczniów klas maturalnych oraz w zakresie korzystania z usług Biblioteki ;
3) wymianę informacji o kierunkach kształcenia i wymaganej literaturze nauczanych przedmiotów;
4) opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów literatury dla potrzeb placówek doskonalenia nauczycieli i innych użytkowników oraz oferowanie własnych zbiorów;
5) współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli w prowadzeniu doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

 

ORGANY BIBLIOTEKI
§ 10


1. Organami Biblioteki są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna.

 

§ 11


1. Stanowisko dyrektora Biblioteki powierza i odwołuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.
2. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych, poziom i jakość usług oraz rozwój Biblioteki w ramach posiadanych środków.
3. Dyrektor Biblioteki w szczególności:
1) kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach;
3) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Biblioteki;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Biblioteki podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Biblioteki zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Biblioteki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Biblioteki.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Bibliotece nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Biblioteki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom Biblioteki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Biblioteki;
4) powoływania i odwoływania wicedyrektora, kierowników wydziałów i filii po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

5. Do zadań Dyrektora należy ponadto:
1) planowanie pracy: przygotowywanie planów pracy, programów rozwoju placówki, planów finansowych i innych;
2) opracowywanie rocznych sprawozdań, ocen i analiz pracy;
3) opracowywanie danych liczbowych za rok szkolny wg arkusza obowiązującego w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych;
4) prowadzenie działalności interwencyjnej na rzecz sieci bibliotek pedagogicznych w rejonie działania Biblioteki;
5) współpraca z lokalnymi władzami administracji państwowej i samorządowej, zakładami i instytucjami wspierającymi działalność Biblioteki.
6) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
6. Dyrektor Biblioteki może upoważnić kierowników filii do załatwiania określonych spraw w jego imieniu. Upoważnienia nie ograniczają uprawnień Dyrektora Biblioteki do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie spraw będących przedmiotem tych upoważnień.
7. Dyrektor Biblioteki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Biblioteki i zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

 

§ 12


Zarząd Województwa Podkarpackiego może wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska wicedyrektora na wniosek Dyrektora Biblioteki.

 

§ 13


1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.
2. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w Bibliotece.
3. W zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym także inne osoby, zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor Biblioteki.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) zatwierdzanie strategii działania Biblioteki;
2) zatwierdzanie planów pracy i programów rozwoju Biblioteki;
3) ustalanie organizacji wewnątrzbibliotecznego doskonalenia nauczycieli;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych.
7. Rada opiniuje w sprawach:
1) organizacji pracy Biblioteki i zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki;
2) wniosków o nagrody, odznaczenia i inne wyróżnienia dla pracowników;
3) regulaminów wewnętrznych Biblioteki;
4) planu finansowego Biblioteki;
5) zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w Bibliotece i odwoływania z tych stanowisk.
8. Rada uchwala statut Biblioteki i jego zmiany.
9. Rada może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora Biblioteki.
10. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej po łowy jej członków.
11. Rada ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia Rady są protokołowane.
12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady, które mogą naruszać dobro osobiste nauczycieli i innych pracowników Biblioteki.

 

§ 14


1. Dyrektor Biblioteki współdziała z Radą Pedagogiczną w zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteki, wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej i decyzje dyrektora są jawne.
3. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Biblioteki o podejmowanych działaniach lub decyzjach organizuje dyrektor Biblioteki.
4. Sprawy sporne wewnątrz Biblioteki rozstrzyga Dyrektor. W przypadku, gdy jedną ze stron jest Dyrektor, organem rozstrzygającym spór jest Zarząd Województwa Podkarpackiego. Decyzja organu rozstrzygającego spór jest ostateczna.

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
§ 15


1. Organizację Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie tworzą:
1) wydziały;
2) filie;
3) biuro;
4) samodzielne stanowiska.
2. W skład Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wchodzą:
1)Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów;
1) Czytelnia i Informatorium;
2) Wypożyczalnia Książek i Zbiorów Audiowizualnych;
3) Biuro Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego;
4) Wydział Ekonomiczno- Administracyjny;
5) Filie:
a) w Dębicy,
b) w Kolbuszowej,
c) w Leżajsku,
d) w Łańcucie,
e) w Mielcu,
f)w Sędziszowie Młp.,
g) w Strzyżowie.
3. Wydziały tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Samorząd Województwa Podkarpackiego na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Podkarpackiego Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.
5. Filie są integralną częścią Biblioteki i objęte są jej budżetem.
6. Wydziały i filie Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie :
1) kompleksowej automatyzacji procesów bibliotecznych;
2) kreowania polityki gromadzenia i opracowania zbiorów;
3) doboru i selekcji zbiorów w czytelni i wypożyczalni;
4) przeprowadzania skontrum zbiorów;
5) badania i zaspakajania potrzeb klientów;
6) mierzenia jakości pracy i opracowywania programów rozwoju Biblioteki;
7) promocji Biblioteki;
8) wymianę doświadczeń i doskonalenie warsztatu pracy;
9) doskonalenia zawodowego i pomocy instrukcyjno-metodycznej;
10)organizowania i prowadzenia praktyk studenckich i przysposobienia bibliotecznego dla uczniów i studentów .

 

§ 16


1. Zbiory są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych na miejscu
w Czytelni.
2. Użytkownicy Czytelni mają również dostęp do zasobów Internetu.
3. Prawo do korzystania z wypożyczalni mają użytkownicy wymienieni w § 5.
4. Zasady korzystania ze zbiorów, dostępu do zasobów Internetu, prawa i obowiązki
użytkowników Biblioteki, określają odpowiednie regulaminy.
5. Biblioteka pobiera opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzyblioteczne;
2) za niezwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne;
3) za koszty wysłanych upomnień;
4) za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych oraz kodów kreskowych na zbiorach;
5) za dostęp do zasobów Internetu;
6) za wydanie i wznowienie karty czytelnika.

6. Wysokość opłat, o których mowa w punkcie 5 regulują odpowiednie regulaminy:
Wypożyczalni, Czytelni, Zbiorów Audiowizualnych i Korzystania z Dostępu do
Internetu.
7. Opłaty wymienione w punkcie 5 ustalane są zarządzeniem Dyrektora Biblioteki .

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
§ 17


1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory we wszystkie dni oprócz śród, niedziel i świąt w następujących godzinach:
1) Rzeszów:
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
Wypożyczalnia 10.00-18.45 10.00-18.45 nieczynne 10.00-18.45 10.00-18.45 09.00-13.00 nieczynne
Wypożyczalnia audiowizualna 10.00-17.00 10.00-17.00 nieczynne 10.00-17.00 10.00-17.00 09.00-13.00 nieczynne
Czytelnia 09.00-19.45 09.00-19.45 nieczynne 09.00-19.45 09.00-19.45 09.00-13.00 nieczynne
Informatorium 09.00-19.00 09.00-19.00 nieczynne 09.00-19.00 09.00-19.00 09.00-13.00 nieczynne

2) Filie:
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
Dębica- biblioteka 11.00-18.00 11.00-18.00 nieczynne 11.00-18.00 11.00-18.00 9.00-13.00 nieczynne
Kolbuszowa 10.00-17.00 10.00-17.00 nieczynne 10.00-17.00 10.00-17.00 9.15-13.00 nieczynne
Leżajsk 10.00-17.00 10.00-17.00 nieczynne 10.00-17.00 10.00-17.00 9.00-13.00 nieczynne
Łańcut 10.00-17.00 10.00-17.00 nieczynne 10.00-17.00 10.00-17.00 9.00-13.00 nieczynne
Mielec 9.00-17.00 9.00-17.00 nieczynne 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-13.00 nieczynne
Sędziszów 9.00-16.00 10.00-17.00 nieczynne 10.00-17.00 9.00-16.00 9.00-13.00 nieczynne
Strzyżów 9.30-16.30 9.30-16.30 nieczynne 9.30-16.30 9.30-16.30 8.45-12.45 nieczynne

2. Środa jest dniem przeznaczonym na prace wewnętrzne Biblioteki, organizowanie seminariów, konferencji, spotkań autorskich, form doskonalenia i szkolenia pracowników i prowadzenie lekcji bibliotecznych.
3. Dyrektor Biblioteki, na uzasadniony wniosek kierownika filii lub wydziału udostępniającego zbiory może wyrazić zgodę na pracę w innych godzinach.
4. Filia lub wydziały udostępniania mogą być zamknięte dla czytelników w sytuacjach wyjątkowych po uzgodnieniu z Dyrektorem.

 

ZADANIA WYDZIAŁÓW
§ 18


1. Wydział Gromadzenia i Opracowania:
1) gromadzenie i opracowywanie bieżące i retrospektywne zbiorów;
2) prowadzenie prenumeraty wydawnictw ciągłych;
3) prowadzenie dokumentacji wpływów i ubytków;
4) selekcja i ubytkowanie, skontrum zbiorów;
5) prowadzenie i melioracja katalogów kartkowych i komputerowej bazy danych;
6) popularyzowanie nabytków Biblioteki;
7) tworzenie słownika haseł przedmiotowych zgodnie z JHP BP;
8) prowadzenie instruktażu metodycznego i form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, współpraca z doradcą ds. bibliotek;
9) sprawowanie opieki merytorycznej nad filiami;
10) sporządzanie sprawozdań GUS.
2. Czytelnia i Informatorium:
1) prowadzenie prenumeraty czasopism;
2) prowadzenie kartoteki zagadnieniowej związanej z metodyką nauczanych przedmiotów, pedagogiką, psychologią, bibliotekoznawstwem i problematyką regionalną;
3) sporządzanie zestawień bibliograficznych;
4) promowanie zbiorów i usług Biblioteki w środowisku oświatowym, lokalnym i regionie oraz na stronie domowej;
5) oferowanie nowoczesnych nośników i źródeł informacji, kształcenie użytkowników Czytelni w zakresie przetwarzania informacji;
6) obsługa użytkowników Czytelni i prowadzenie statystyk związanych z:
a) udostępnianiem księgozbioru podręcznego i materiałów bibliograficznych,
b) udzielaniem informacji katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych,
c) prowadzeniem lekcji bibliotecznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
7) popularyzowanie nowości w gablotach Czytelni.
3. Wypożyczalnia:
1) udzielanie informacji o zbiorach i aparacie informacyjnym;
2) dbałość o stan techniczny i aktualność zbiorów, ustawienie w magazynach i ich zabezpieczenie;
3) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem;
4) prowadzenie kartoteki czytelników;
5) prowadzenie statystyki związanej z obsługą czytelników;
6) prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej;
7) prowadzenie lekcji bibliotecznych;
8) popularyzacja zbiorów Biblioteki poprzez organizowanie wystaw w holu wypożyczalni.

 

§ 19


1. Struktura organizacyjna Biblioteki stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
2. Szczegółową organizację działania Biblioteki na rok szkolny określa arkusz organizacji Biblioteki.

 

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
§ 20


1. W Bibliotece tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1) dyrektor Biblioteki;
2) kierownik wydziału;
3) kierownik filii.

 

§ 21


1. Zadania kierownika filii:
1) opracowuje plan pracy filii w oparciu o plan Biblioteki, sporządza sprawozdania z działalności za rok szkolny;
2) organizuje pracę filii stawiając na pierwszym planie dobro czytelników;
3) decyduje o doborze księgozbioru i dokonuje zakupów nowości;
4) ustala przydział zadań, kontroluje ich realizację, ustala harmonogramy dyżurów oraz prowadzi ewidencję wykonanych prac przez poszczególnych pracowników filii;
5) koordynuje prace wykonywane przez pracowników, a wynikające z planu pracy Biblioteki;
6) odpowiada za dyscyplinę pracy pracowników filii i jest ich bezpośrednim zwierzchnikiem;
7) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do pracowników filii;
8) wydatki finansowe uzgadnia z dyrektorem i aprobuje dokumenty finansowe pod względem merytorycznym;
9) troszczy się i zabiega o stworzenie Bibliotece jak najlepszych warunków lokalowych;
10) nawiązuje i utrzymuje współpracę z lokalnymi samorządami, instytucjami kulturalno-oświatowymi i szkołami;
11) wnioskuje do dyrektora Biblioteki w sprawach pracowniczych;
12) współpracuje z nauczycielami bibliotek szkolnych i dyrektorami szkół
z terenu powiatu, w którym ma siedzibę filia, udziela pomocy merytorycznej i instruktażu nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych;
13) uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę.

 

§ 22


1. Zadania kierownika wydziału:
1) planowanie pracy wydziału i sporządzanie sprawozdań z jego działalności;
2) organizowanie i kierowanie pracą zespołu pracowników, podział pracy;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do pracowników wydziału.
4) współpraca z wydziałami i filiami w zakresie realizacji zadań strategicznych Biblioteki;
5) udzielanie pomocy merytorycznej i instruktażu nauczycielom bibliotekarzom bibliotek szkolnych i w zakresie swojej specjalności;
6) wnioskowanie do dyrektora Biblioteki w sprawach pracowniczych;

 

§ 23


1. Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy:
1) planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego Biblioteki w celu terminowego i zgodnego z przepisami wykonywania zadań;
2) prowadzenie rachunkowości jednostki - zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
3) prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki - zgodnie z obowiązującymi zasadami;
4) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i innych będących
w dyspozycji Dyrektora Biblioteki;
5) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
b. wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych Biblioteki oraz ich zmian,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Biblioteki dotyczących prowadzenia rachunkowości;
7) opracowywanie rocznego projektu budżetu i czuwanie nad planowym jego wykonaniem;
8) czuwanie nad prawidłowością załatwienia całości spraw bankowych Biblioteki jako jednostki budżetowej;
9) przedkładanie Dyrektorowi Biblioteki informacji o realizacji budżetu;
10) przestrzeganie zasad prowadzenia ewidencji środków trwałych dla potrzeb naliczania umorzeń ich wartości;
11) sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych i statystycznych;
12) sprawowanie ogólnego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych na roboty, dostawy oraz wykonywanie usług;
13) kierowanie pracą podległych pracowników oraz pełnienie nadzoru i udzielanie instruktażu;
14) przestrzeganie zasady odmawiania podpisu w przypadku nierzetelnego dokumentu i nielegalnej operacji gospodarczej nie mającej pokrycia w budżecie lub planie finansowym;
15) nadzór na sporządzaniem miesięcznych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym;
16) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń w celu wystawienia dokumentów z różnych lat do spraw emerytalno-rentowych;
17) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki.

2. Główny Księgowy ponosi odpowiedzialność służbową przed Dyrektorem Biblioteki.

 

§ 24


1. W Bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze oraz pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

 

§ 25


1. Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy ustaw i akty wykonawcze wydane na ich podstawie, a w szczególności ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112)
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz współuczestniczenie w realizacji planu pracy Biblioteki.
3. Do zadań nauczyciela-bibliotekarza należy w szczególności:
1) stwarzanie użytkownikom Biblioteki najkorzystniejszych warunków dostępu do poszukiwanej literatury i informacji;
2) stwarzanie atmosfery życzliwości i gotowości niesienia merytorycznej pomocy użytkownikom Biblioteki;
3) promowanie Biblioteki i jej usług;
4) proponowanie rozwiązań innowacyjnych, mających na celu doskonalenie form i metod pracy Biblioteki na rzecz jej użytkowników;
5) udział w kształceniu i doskonaleniu kadr nauczycieli - bibliotekarzy oraz
w przygotowaniu uczniów i studentów do korzystania z informacji;
6) prowadzenie dokumentacji i statystyki związanej z wykonywaną pracą;
7) bieżące śledzenie postępów wiedzy z dziedziny pedagogiki ogólnej i bibliotekoznawstwa poprzez czytanie literatury przedmiotowej;
8) bieżąca znajomość nabytków Biblioteki i szybkie reagowanie na potrzeby czytelników w zakresie poszukiwanych źródeł informacji;
9) systematyczne doskonalenie umiejętności i uzupełnianie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza systemowego należy w szczególności:
a) wdrażanie modułów systemu bibliotecznego PROLIB w bibliotece i filiach,
b) współpraca z bibliotekami pedagogicznymi woj. podkarpackiego w celu utrzymania spójności baz danych,
c) współpraca z programistami systemu.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych nauczycieli ustala dyrektor Biblioteki.

 

§ 26


1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:
1) prowadzenie obsługi technicznej i administracyjnej Biblioteki;
2) prowadzenie kasy, spraw kadrowych i socjalnych pracowników Biblioteki;
3) utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach Biblioteki;
2. Zadania magazyniera bibliotecznego:
1) dostarczanie czytelnikom zamówionych książek i włączanie zwróconych książek na regały;
2) wykonywanie drobnych napraw księgozbioru, prac związanych z estetyką aparatu informacyjnego;
3) oklejanie kodami kreskowymi książek;
4) wykonywanie usług kserograficznych.
3. Zadania pracowników BOISB:
1) nadzór nad pracą sprzętu komputerowego pracującego w systemie bibliotecznym PROLIB;
2) instalacja niezbędnego oprogramowania;
3) archiwizacja danych;
4) nadzór techniczny nad systemem bibliotecznym.
4. Szczegółowe zakresy obowiązków służbowych pracowników ustala dyrektor Biblioteki.

 

§ 27


1. Do obowiązków wszystkich pracowników Biblioteki należy:
1) rzetelne i terminowe realizowanie powierzonych zadań;
2) dbałość o mienie Biblioteki - troska o zbiory, wyposażenie i sprzęt;
3) znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i zarządzeń wewnętrznych w zakresie wykonywanej pracy;
4) wykonywanie poleceń przełożonych;
5) przestrzeganie obiegu dokumentów;
6) przestrzeganie porządku, przepisów ppoż. oraz bhp;
7) przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej;
8) przestrzeganie dyscypliny pracy.
2. Pracownicy mają prawo zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmierzających do usprawnienia realizacji zadań i poprawy organizacji pracy.
3. Pracownicy w zakresie wykonywanych zadań ponoszą odpowiedzialność służbową przed bezpośrednim przełożonym.

 

WARUNKI I SPOSÓB TWORZENIA ZBIORÓW BIBLIOTEKI
§ 28


1. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gromadzi książki, czasopisma oraz materiały audiowizualne pod kątem potrzeb jej użytkowników, a w szczególności:
1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy ;
3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur;
4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
5) programy nauczania i podręczniki szkolne;
6) mapy;
7) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu;
8) monitory i dzienniki ustaw, przepisy oświatowe i dziennik urzędowy MEN.
9) Biblioteka powiększa swoje zasoby poprzez:
10) zakupy ze środków budżetowych i ofiarodawców;
11) dary od wydawców, księgarń, czytelników;
12) przyjmowanie w zamian za zagubione.
3. Przy powiększaniu zbiorów Biblioteka kieruje się jej profilem, potrzebami użytkowników i liczbą wypożyczeń.
4. Biblioteka prowadzi księgi inwentarzowe:
1) książek;
2) broszur;
3) czasopism;
4) kartografii;
5) dokumentów towarzyszących;
6) starodruków;
7) mikrofilmów;
8) grafiki;
9) taśm magnetofonowych;
10) kaset wideo;
11) przeźroczy;
12) płyt analogowych;
13) płyt wizyjnych, kompaktowych, DVD, dyskietek;
5. Biblioteka prowadzi ewidencję zbiorów zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 93, poz. 1077, z późn. zm.).

 

WARUNKI I SPOSÓB SELEKCJONOWANIA I OCHRONY ZBIORÓW
§ 29


1. Biblioteka planuje i przeprowadza selekcje zbiorów pod kątem aktualności, poczytności i stanu technicznego oraz na bieżąco podczas wprowadzania ich do baz komputerowych.
2. Biblioteka przeprowadza skontrum materiałów bibliotecznych w zależności od liczby zbiorów:
1) co najmniej raz na 10 lat w przypadku, gdy zbiory nie przekraczają 100 000 jednostek;
2) w sposób ciągły, gdy zbiory przekraczają 100 000 jednostek;
3) Szczegółowe zasady selekcji określa Dziennik Urzędowy dotyczący ewidencji zbiorów, a zasady prowadzenia dokumentacji reguluje rozporządzenie wymienione w ust.6 § 25.

 

ZASADY FINANSOWANIA BIBLIOTEKI
§ 30


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie działa w formie jednostki budżetowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31


1. Zmiany statutu przygotowuje oraz uchwala Rada Pedagogiczna.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przesyłane są do wiadomości organu prowadzącego oraz Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenia zgodności z prawem.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r. 

 Aneks do Statutu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
 
 
 
Na podstawie Uchwały nr 7/2009/2010 Rady Pedagogicznej Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2010 r wprowadza się zmianę w Statucie:
 
1.    W § 16 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: Biblioteka pobiera opłaty za wydanie karty czytelnika

Aneks wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.


 

Poprawiony (czwartek, 15 lipca 2010 12:22)