Podkarpackie Regulamin

  Regulamin Udostępniania Zbiorów

  Regulamin Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filii.

   

   

  I. Postanowienia wstępne


  § 1


  1. Poniższy regulamin obowiązuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filiach w: Dębicy, Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie, Strzyżowie zwanej dalej Biblioteką.
  1. Biblioteka udostępnia zbiory na miejscu w Czytelni oraz na zewnątrz w Wypożyczalni.
  2. Zbiory udostępnia się drogą wypożyczeń indywidualnych i międzybibliotecznych.
  3. Biblioteka jest czynna od poniedziałku do soboty z wyjątkiem środy.
  4. Dyrektor Biblioteki na uzasadniony wniosek Kierownika Filii, Kierownika Wypożyczalni Książek i Zbiorów Audiowizualnych, Kierownika Czytelni i Informatorium może ustalić inne godziny pracy Biblioteki.

   

  § 2


  1. Prawo do korzystania z Biblioteki mają:
  1) nauczyciele;
  2) studenci zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego, studiujący na uczelniach całego kraju;
  3) studenci studiujący na uczelniach znajdujących się na ternie województwa podkarpackiego;
  4) ) inni użytkownicy zamieszkali na obszarze województwa podkarpackiego:
  ü uczniowie klas maturalnych
  ü uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorący udział w olimpiadach przedmiotowych
  ü inni nauczyciele i wychowawcy zatrudnieni poza resortem edukacji, kuratorzy sądowi, pracownicy kultury, pracownicy administracji państwowej i samorządowej.
  2. Prawo do korzystania z Czytelni ma każdy zainteresowany.
  3. Pierwszeństwo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni mają użytkownicy z terenu powiatu będącego siedzibą PBW i Filii.
  4. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne, z wyjątkiem opłat określonych w załączniku nr 2 do Regulaminu.
  5. Użytkownicy mogą wspomagać bibliotekę poprzez dary finansowe, które przeznaczane są na zakup książek.

   

  § 3


  1. Informacje o zbiorach można uzyskać poprzez katalog komputerowy on-line, tradycyjne katalogi, kartoteki, telefonicznie.
  2. Informacji bibliotecznych i bibliograficznych udzielają dyżurni bibliotekarze.

   

  § 4


  Użytkownik ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub zagubienie udostępnionych materiałów bibliotecznych.

   

  § 5


  1. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego Biblioteki zabrania się wprowadzania zmian w jego konfiguracji oraz używania własnego oprogramowania.
  2. Użytkownik może korzystać w Czytelni z własnego przenośnego komputera, bez prawa podłączania się do sieci lokalnej Biblioteki.

   

  § 6


  1. Biblioteka jest administratorem danych osobowych Użytkowników i przetwarza je zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z 29 sierpnia 1997 r.( Dz. U. Nr 133 poz. 883.), do celów związanych z udostępnianiem zbiorów i statystyką.
  2. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług Biblioteki.
  3. Zapisanie się do Biblioteki i odebranie karty czytelnika jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i jej Filii i wyrażeniem zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
   

  II. Udostępnianie zbiorów w Czytelni


  § 7


  1. Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
  1) pozostawienia wierzchnich okryć w miejscu do tego wyznaczonym;
  2) pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza dokumentu tożsamości, którego odbiór następuje po zwróceniu materiałów bibliotecznych;
  3) wpisania się do Rejestru odwiedzin w Czytelni;
  4) zachowania ciszy i nie używania telefonów komórkowych.

   

  § 8


  1. Zamówienia na materiały biblioteczne należy składać na rewersach u dyżurnego bibliotekarza w Czytelni lub drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione materiały biblioteczne po wykorzystaniu należy zwrócić dyżurnemu bibliotekarzowi.
  3. W Czytelni można korzystać z książek i czasopism znajdujących się w magazynach Czytelni oraz sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
  4. Książek i czasopism nie wypożycza się do domu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu książek na noc.
  5. Książek i czasopism przeznaczonych do czytania w Czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb.
  6. Użytkownik może jednorazowo otrzymać nie więcej niż 5 woluminów. W wyjątkowych przypadkach można za zgodą dyżurnego bibliotekarza otrzymać więcej woluminów.
  7. Na kopiowanie dokumentów czytelnik powinien otrzymać zgodę dyżurnego bibliotekarza.

   

  III. Udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni


  § 9


  1. Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają użytkownicy wymienieni w § 2.
  2. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1) okazać dowód osobisty, student dodatkowo indeks, uczeń legitymację szkolną;
  2) wnieść opłatę za wydanie karty czytelnika;
  3) zapoznać się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej i jej Filii.
  3. Karta czytelnika obowiązuje w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i jej Filiach.
  4. Do wypożyczenia materiałów bibliotecznych konieczna jest indywidualna akceptacja dyżurującego bibliotekarza w każdej z placówek Biblioteki.
  5. Wypożyczenia rejestrowane są na komputerowym koncie czytelnika w systemie bibliotecznym Prolib. Zapis komputerowy stanowi podstawę wzajemnych roszczeń pomiędzy Biblioteką reprezentowaną przez jej Dyrektora i Użytkownikiem.

   

  § 10


  1. Podstawowym dokumentem uprawniającym do wypożyczeń poza Bibliotekę jest karta czytelnika.
  2. Właściciel karty jest odpowiedzialny za każde jej użycie.
  3. Zagubienie lub zniszczenie karty czytelnika, a także zmianę danych osobowych należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.
  4. Duplikat karty można otrzymać po złożeniu pisemnego oświadczenia o jej zgubieniu lub zniszczeniu i uiszczeniu opłaty.
  5. Pobierana jest opłata za wznowienie karty czytelnika.

   

  § 11


  1. Jednorazowo wypożycza się:
  1) nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym – do 7 egzemplarzy materiałów bibliotecznych;
  2) studentom – do 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych;
  3) studentom piszącym prace magisterskie lub licencjackie, studentom dwóch kierunków, studentom filologii polskiej, doktorantom – do 10 egzemplarzy materiałów bibliotecznych;
  4) pozostałym użytkownikom – do 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.

   

  § 12


  1. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane przez innego Użytkownika.
  2. Zbiory audiowizualne wypożycza się:
  na okres 7 dni - filmy, dokumenty elektroniczne;
  na okres 14 dni - kasety dźwiękowe CD;
  na okres 30 dni - materiały językowe, z możliwością dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu, pod warunkiem, że wypożyczone egzemplarze nie zostały zarezerwowane prze innego Użytkownika.
  3. Prolongatę terminu zwrotu można dokonać samodzielnie poprzez konto czytelnika, telefonicznie lub pocztą elektroniczną przed upływem terminu zwrotu.

   

  § 13


  1. Materiały można zamówić:
  1) przez katalog OPAC WWW – zamówienia wysłane na pół godziny przed zamknięciem będą realizowane w dniu następnym.
  2) Osobiście na rewersach w Wypożyczalni (dotyczy tylko pozycji nie wprowadzonych do bazy komputerowej).
  2. Zamówione materiały biblioteczne należy odebrać najpóźniej trzeciego dnia od daty złożenia zamówienia, wliczając w to dni zamknięcia Biblioteki.

   

  § 14


  1. Wypożyczone materiały biblioteczne można zarezerwować:
  1) Poprzez katalog OPAC WWW;
  2) Osobiście w Wypożyczalni.
  2. Zarezerwowane materiały biblioteczne należy zamówić najpóźniej trzeciego dnia od daty uzyskania przez użytkownika informacji o ich dostępności.

   

  § 15


  Nie wypożycza się poza Bibliotekę:
  1) Księgozbioru Czytelni;
  2) Czasopism;
  3) Zbiorów wydanych przed rokiem 1949 /oznaczonych przy sygnaturze literą „M”/.

   

  § 16


  1. Za nie zwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych, biblioteka stosuje następujące sankcje:
  1) zablokowanie konta użytkownika do czasu zwrotu wypożyczonych materiałów i uregulowania zobowiązań finansowych;
  2) opłatę pieniężną za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki;
  3) upomnienie pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  4) po trzech upomnieniach wezwanie ostateczne – wzywające użytkownika do zwrotów materiałów bibliotecznych pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
  2. Użytkownik ponosi koszt opłat związanych z nie zwróceniem w terminie materiałów bibliotecznych.

   

  § 17


  Użytkownik w razie zgubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych zobowiązany jest do zwrotu tego samego tytułu lub przekazania innego egzemplarza dostępnego na rynku, wskazanego przez Bibliotekę albo wniesienia opłaty określonej w załączniku nr 2 do Regulaminu.


   

  IV. Wypożyczenia międzybiblioteczne


  § 18


  1. Do korzystania z wypożyczeń międzybibliotecznych uprawnieni są nauczyciele.
  2. Biblioteka może sprowadzić z innych bibliotek krajowych materiały, których nie posiada w swoich zbiorach oraz nie są dostępne na terenie jej działania.
  3. Koszty przesyłki pokrywa czytelnik.
  4. Opłaty, których żąda biblioteka wysyłająca oraz koszty wykonania kopii dokumentów ponosi zamawiający.

   

  § 19


  1. Zamówienie można złożyć:
  ü pocztą elektroniczną
  ü tradycyjnym rewersem
  2. Zamówienie powinno zawierać: opis bibliograficzny poszukiwanej pozycji, nazwisko i imię, telefon, e-mail zamawiającego, nr karty czytelnika oraz termin do którego zamówienie jest aktualne.
  2. Sprowadzone materiały udostępnia się wyłącznie w Czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.

   

  § 20


  1. Biblioteka wypożycza własne zbiory innym bibliotekom na zasadzie wzajemności.

   

  V. Postanowienia końcowe


  § 21


  1. Użytkownicy korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu.
  2. Użytkownicy nie przestrzegający Regulaminu tracą prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki.
  3. Od decyzji czasowego lub trwałego pozbawienia praw czytelnika przysługuje prawo odwołania odpowiednio do: Kierownika Filii, Kierownika Wypożyczalni.
  4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Biblioteki.
  5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2008 r. z wyłączeniem § 9 ust. 2 pkt. 2 dla którego ustanawia się okres przejściowy. W okresie przejściowym opłaty za wyrobienie karty czytelnika będą anulowane lub pobierane na podstawie wydruku z systemu bibliotecznego Prolib, ale nie dłużej niż do dnia 30.09.2008 r.
  6. Tracą moc regulaminy:
  Regulamin Czytelni w Rzeszowie z dnia 1 października 2004 r.
  Regulamin Wypożyczalni Książek w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 2004 r.
  Regulamin Wypożyczalni Zbiorów Audiowizualnych w Rzeszowie z dnia 1 września 2001 r
  Regulaminy Filii w: Dębicy, Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie, Strzyżowie z dnia 2 stycznia 2004 r.
   


   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Filii

  Godziny otwarcia placówek Biblioteki


  Placówka Godziny otwarcia
  Wypożyczalnia Rzeszów Pon., wt., czw., piąt. 10 - 18.45, sob. 9-13, śr. nieczynne
  Wypożyczalnia Audiowizualna Rzeszów Pon., wt., czw., piąt., 10-17, sob. 9-13, Śr. nieczynne
  Czytelnia i Informatorium Rzeszów Pon., wt., czw., piąt. 9-19.45, sob. 9-13,Śr. nieczynne
  Filia w Dębicy Pon., wt., czw., piąt 10– 18, sob. 9 - 13Śr. Nieczynne
  Filia w Kolbuszowej Pon., wt., czw., piąt 10 – 17, sob., 9.15. - 13Śr. nieczynne
  Filia w Leżajsku Pon., wt., czw., piąt 10 – 17, sob. 9 - 13Śr. nieczynne
  Filia w Łańcucie Pon., wt., czw., piąt 10 – 17, sob. 9 – 13 Śr. nieczynne
  Filia w Mielcu Pon., wt., czw., piąt 9 – 17, sob., 9 -13Śr. nieczynne
  Filia w Sędziszowie Pon.,., piąt 9 – 16, sob. 9 - 13wt., czw 9 - 17Śr. nieczynne
  Filia w Strzyżowie Pon., wt., czw., piąt 9. 30 – 16. 30, sob. 8. 45 – 12. 45Śr. nieczynne

   


   

  Załącznik nr 2 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Filii

  Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych
  przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
  w Rzeszowie i jej Filie.
   

  L.p.
  Opłata za:
  Wysokość opłaty
  1
   
   
  Wydanie karty czytelnika
   
   
  5 zł
   
   
  2
  Za duplikat karty czytelnika
  5 zł
  3
  Przetrzymanie materiałów bibliotecznych
  0,50 zł – od 1 wol. za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki
  4
  Zniszczenie materiałów bibliotecznych
  Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zniszczonej pozycji, nie mniej niż 40 zł
  5
  Zagubienie materiałów bibliotecznych
  Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zagubionej pozycji, nie mniej niż 40 zł
  6
  Wypożyczenia międzybiblioteczne
  Według kosztów wysyłki
  7
  Wysłanie upomnienia
  Pierwsze- 3 zł, drugie- 3zł trzecie ostateczne – 6 zł
   
  8
  Zlecenie zestawienia bibliograficznego
  5 zł + 0,40 zł. za każdą wydrukowaną stronę
  9
  Odbitkę kserograficzną z materiałów własnych lub powierzonych
  0,12 zł
  10
  Wydruk komputerowy
  0,40 zł za stronę
  11
  Wykonanie kserokopii zamówionych materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
  0,30 zł za stronę + koszt wysyłki

     Załącznik nr 2 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Filii

  Rodzaj oraz wysokość opłat pobieranych
  przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką
  w Rzeszowie i jej Filie.


  L.p. Opłata za: Wysokość opłaty
  1 Wydanie karty czytelnika 5 zł
  2 Wznowienie karty czytelnika na kolejny rok 5zł
  3 Za duplikat karty czytelnika 5 zł
  4 Przetrzymanie materiałów bibliotecznych 0,50 zł – od 1 wol. za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki
  5 Zniszczenie materiałów bibliotecznych Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zniszczonej pozycji, nie mniej niż 40 zł
  6 Zagubienie materiałów bibliotecznych Od trzykrotnej do dziesięciokrotnej ceny katalogowej zagubionej pozycji, nie mniej niż 40 zł
  7 Wypożyczenia międzybiblioteczne Według kosztów wysyłki
  8 Wysłanie upomnienia Pierwsze- 3 zł, drugie- 3zł trzecie ostateczne - 6 zł
  9 Zlecenie zestawienia bibliograficznego 5 zł + 0,40 zł. za każdą wydrukowaną stronę
  10 Odbitkę kserograficzną z materiałów własnych lub powierzonych 0,12 zł Rzeszów0,20 zł. Filie0,15 Filia w Dębicy 

   


   

  Załącznik nr 3 do Regulaminu Udostępniania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie i Filii.
   

  Zasady udostępniania księgozbioru chronionego (oznaczonego literą „M” przy sygnaturze)


  1. Książki oznaczone literą „M” przy sygnaturze udostępniane są wyłącznie w Czytelni PBW przy ul. Towarnickiego 3.
  2. Zamówienia realizowane są przez Wypożyczalnię Książek przy ul Gałęzowskiego 4.
  3. Wykonanie kserokopii fragmentów książki możliwe jest jedynie za zgodą bibliotekarza pełniącego dyżur w Czytelni.
  4. Bibliotekarz ma prawo odmówić udostępnienia książki do wykonania kserokopii, biorąc pod uwagę jej wyjątkową wartość, rok wydania, stopień zniszczenia itp.
  5. Wypożyczanie książek oznaczonych symbolem "M" odbywa się - tylko w wyjątkowych przypadkach - za zgodą Dyrektora Biblioteki. 
   


   

  Aneks do Regulaminu Udostępniania zbiorów w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej i Filiach
   
   
   
  Na podstawie Uchwały nr 7/2009/2010 Rady Pedagogicznej Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie z dnia 21 kwietnia 2010 r wprowadza się zmianę w Regulaminie :
   
  1. W rozdziale III regulaminu w § 10 wykreśla się p. 5 „Pobierana jest  opłata za wznowienie karty czytelnika
   
  Aneks wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.


   

  Poprawiony (piątek, 16 lipca 2010 10:34)

   
  Powiaty